Category: Ele_thema

Straatmeubilair in Haarlem en Dordrecht Van ambitie tot allure Verlegen om debat: pleinen in Brabant Milieuvriendelijk bouwen met esthetische kwaliteit Lokale architectuurcentra dec e m b e 9 9 3 n r. I Het bevorderen van de discussie over de kwaliteit van de architectuur en stedebouw in West-Brabant.

Met dat doel nodigden twee journalisten van Brabants Nieuwsblad in de zomer van ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal, als- mede de voorzitter van de BNA-Kring West-Brabant, uit om samen te bezien welke mogelijkheden er waren om het publieke debat over de bebouwde omgeving te stimuleren.

Twee jaar later vierde West-Brabant de Dag van de Architectuur met de tentoonstelling, met goed bezochte lezingen en met de presentatie van een boekwerk over twee even voor- name als onherbergzame pleinen in de centra van Bergen op Zoom en Roosendaal.

Dagbladartikelen en be- schouwingen in de vakpers droegen bij aan de uiteindelijke realisering van het doel van de stichting Probleempleinenprijsvraag PPP : er wordt in West-Brabant weer - en op brede schaal - gesproken over de kwaliteit van de leefomgeving. Stationsplein, Bergen op Zoom, huidige si- tuatie. Een entree die de bezoeker liefst zo snel mogelijk verlaat.

Foto: Willem Paterik Verlegen om debat Ideen prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom en Roosendaal Paulus Smits Wie per trein arriveert in Bergen op Zoom doet er goed aan de eerste honderd meter vanaf het perron richting stad - weliswaar met gevaar voor eigen leven - met gesloten ogen af te leggen.

De oude vesting- stad is aardig genoeg, de indruk die het stationsplein dat geen plein is, achterlaat, staat daarmee in schril contrast. Een provinciestad met een centrumfunctie beschikt over een bovengemiddeld winkelbestand.

Centraal, of tenminste redelijk centraal, daarin behoren par- keergelegenheden te liggen. In Roosendaal is een van de belangrijkste winkel pleinen tevens een van de grootste parkeerplaatsen. De Nieuwe Markt is een groot, strak, kil plein waar vandaan de bezoeker zich het liefst zo snel mogelijk verwijdert.

Deze twee zeer breed bekritiseerde pleinen koos de stichting Probleempleinenprijsvraag uit om de discus- sie over de kwaliteit van de bebouwde omgeving aan te zwengelen. Ze koos daarbij voor een ideenprijs- vraag omdat ideen meer leveren dan een pasklare oplossing en dus meer stof tot debat. En ze koos voor een beperkt toegankelijke prijsvraag omdat de rege- len van de permanente prijsvraagcommissie PPC dat nu eenmaal voorschrijven aanvankelijk had het plan bestaan om iedereen mee te laten doen en omdat vakbeoefenaars stedebouwkundigen, architecten, maar ook bijvoorbeeld landschapsarchitecten en om- gevingskunstenaars nu eenmaal meer inzicht hebben in de stedelijke problematiek.

De stichting PPP schroefde in de loop van de voorbe- reidingstijd het ambitieniveau en, dus ook, de begro- ting herhaalde malen omhoog. Bij de eerste presenta- tie van de plannen aan pers en betrokkenen omwo- nenden, onroerend goed-eigenaren, belangenorgani- saties, gemeenteraadsleden, potentile sponsors en- zovoort was al duidelijk dat het initiatief kon reke- nen op volledige ondersteuning van de twee ge- meenten: subsidiebedragen waren toegezegd, even- als het 'beschikbaar stellen van uren' van de in de stichting zitting hebbende ambtenaren.

De beide wethouders voor ruimtelijke ordening hielden bij die presentatiebijeenkomst een inleiding, ze namen spoe- dig daarna zitting in het comit van aanbeveling.

Het lokale en regionale bedrijfsleven reageerde afwach- tender en ogenschijnlijk zelfs wantrouwender. Op de presentatiebrochure - een vouwblad op for- maat AD, met op de voorzijde een poster en op de achterzijde rijk gellustreerde tekst over de 'pro- bleempleinen' en de prijsvraag - prijkten dan ook als belangrijkste subsidinten en sponsors de ministeries van VROM en WVC, de provincie Noord-Brabant, het Anjerfonds, de BNA, de twee gemeenten en enkele landelijk opererende bedrijven die nauw met de bouwwereld zijn verbonden.

Voorts kwamen er de namen op voor van de cultuurfondsen van de Bank Nederlandse Gemeenten en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Zij hechtten vooral belang aan de voorbeeldwerking die van het Westbrabantse initiatief kon uitgaan. De bijdragen van al deze geldschieters waren noodza- kelijk, omdat het ambitieniveau herhaaldelijk was bij- gesteld in opwaartse richting. Dat was mede te dan- ken aan de jury stedebouwkundige ir.

Donaid Lambert, landschapsarchitect Michael van Gessel, pu- blicist Hans van Dijk en de architecten Kas Oosterhuis en Willem Jan Neutelingsdie een prijsvraag inflatie constateerde in Nederland en de deelname door gro- te namen wilde bevorderen door het fors optrekken van de prijzengelden.

In totaal was voor prijzen uit- eindelijk meer dan De brochure, de in vakbladen geplaatste annonce, de her en der verschenen artikelen en.

Meer dan vierhonderd vakbeoefenaren vroegen het deelname- pakket aan, meer dan van hen stuurden een in- Eerste prijs Stationsplein, Bergen op Zoom. West 8 Landscape Architects i. De jury noemde de kwaliteit van de in- zendingen wisselend, maar constateerde dat er zeker ideen waren aangeleverd van hoog niveau. De win- nende ontwerpen zijn uitgebreid beschreven in het boek dat bij de prijsuitreiking in een overvolle Bergse schouwburg is gepresenteerd en dat inmiddels vrijwel uitverkocht is.Bekijk PDF.

Deze verplichting bestaat overigens ook als de genodigde niet belastingplichtig is. Die kan er dan in eerste instantie mee volstaan het biljet oningevuld terug te sturen, mits hij daarbij uitdrukkelijk en gemotiveerd aangeeft waarom hij meent niet belastingplichtig te zijn. Vele Nederlanders zijn begin dit jaar weer uitgenodigd om hun aangifte inkomstenbelasting over het jaar te doen. Maar wat als ze er niet helemaal zeker van zijn of een bepaalde bate nu wel of niet belastbaar is?

Moeten ze die dan wel of niet opgeven en wat zijn de consequenties van het een of het ander? Thijssen is alsma te staan.

ele_thema

Heeft de inspecteur geen uitnodiging toegezon-den, dan moet de belastingplichtige daar in een aantal geval-len zelf om verzoeken. Ook kan het in voorkomende gevallen onduidelijk zijn in welk jaar een bepaalde bate is genoten of kan ondui-delijkheid bestaan over de vraag wie ten aanzien van een bepaalde bate als belastingplichtige moet worden aangemerkt.

Al deze onduidelijkheden die het gevolg zijn van de complexi- teit en de omvang van de fiscale regelgeving, leiden er de facto dan ook toe dat een ieder die zijn belastingaangifte doet, de kans loopt dat zijn aangifte onvolledig of onjuist zal zijn.

Beide mogelijkheden kunnen verschillende boeterechtelijke en bewijsrechtelijke consequenties hebben. Als dit standpunt later onjuist blijkt te zijn, hoeft daarna geen beboeting of bestraffing te volgen als het als pleitbaar wordt aangemerkt. Daarvan is sprake als een standpunt is ingenomen dat in alle redelijkheid verdedigbaar is.

Om als pleitbaar te worden aan-gemerkt, is het niet vereist dat expliciet kenbaar is gemaakt dat een bepaald standpunt is ingenomen, noch dat hierover vooraf met de inspecteur is gecommuniceerd. Door dit wel te doen, kan dit echter wel de verwijtbaarheid — noodzakelijk voor beboeting of bestraffing — verminderen of wegnemen.

Een nadeel van deze mogelijkheid is dat de pleitbaarheid van een ingenomen standpunt pas achteraf wordt vastgesteld. Als dan blijkt dat geen sprake is van een pleitbaar standpunt, kan een boete worden opgelegd of kan strafrechtelijke vervolging worden ingesteld vanwege het onjuist of onvolledig doen van een aangifte.

memory clips

Een ander nadeel is gelegen in de bewijslastver-deling. De inspecteur moet in eerste instantie weliswaar de aanwezigheid van een niet-verantwoorde bate aannemelijk maken, maar wanneer hij daarin slaagt, kan hij vervolgens de hoogte van de aanslag schatten.

Vervolgens dient de belas-tingplichtige overtuigend te bewijzen dat de schatting van de inspecteur te hoog is geweest. Bij twijfels over de pleitbaar-heid van een bepaald standpunt is het desondanks innemen van dat standpunt in een belastingaangifte derhalve een ris-kante aangelegenheid. Dat kan hij doen, ook wanneer er naar zijn mening geen sprake is van een belaste bate. Vervolgens staat het hem vrij om tegen de uit deze aangifte voortvloeiende belastingaanslag bezwaar te maken en een standpunt in te nemen dat afwijkt van zijn aangifte.

gaggia ele

Het nadeel van deze handelwijze is dat, hoezeer de belastingplichtige ook het recht heeft om in bezwaar terug te komen op hetgeen hij in zijn aangifte heeft vermeld, de bewijslast van het andersluidende standpunt in het bezwaar-schrift veelal op hemzelf rust.

Dit bewijsrechtelijke nadeel kan in sommige gevallen wegvallen tegen een groot boete- of strafrechtelijk voordeel: door zo te handelen lijkt beboeting of strafrechtelijke vervolging vanwege een onjuiste aangifte niet meer aan de orde.

De door de inspecteur veron- derstelde bate is immers in de aangifte verantwoord. Bij het wederom niet in de aangifte verantwoorden van vermeend inkomen of vermogen wordt de hoogte van de te verwachten aanslag veelal niet willekeurig door de inspecteur vastgesteld.

Als de belastingplichtige er bijvoorbeeld voor kiest om in deze nieuwe aangifte wederom een deel van de vermeende winst uit onderneming niet te verantwoorden, zal de inspecteur de aangifte net als in de voorgaande jaren bijvoorbeeld corrigeren aan de hand van de inkopen en de hogere brutowinstmarges uit de branche. Desnoods gaat deze aangifte verge-zeld van een brief waarin wordt aangegeven dat enkel voor deze handelwijze is gekozen om discussies over beboeting te voorkomen en dat tegen een aangifteconforme aanslag zeker een bezwaarschrift zal worden ingediend.

Bij een dergelijke aangifte kan de inspecteur bezwaarlijk nog een boete opleg-gen aan de belastingplichtige en de betrokken belastingadvi-seur vanwege het onjuist doen van aangifte. Het nadeel van deze handelwijze is evenwel opnieuw gelegen in de bewijs-lastsfeer: de belastingplichtige moet het in het bezwaarschrift vermelde andersluidende standpunt aannemelijk maken.

Of dit een onoverkomelijk nadeel is, hangt af van de omstan-digheden van het geval. Bij wijze van voorbeeld behandel ik hierna twee mogelijke situaties. Lopende bezwaar- of beroepsprocedure over voorgaande jaren Allereerst kan de uitkomst van de lopende bezwaar- of beroepsprocedure over de voorgaande jaren relevant zijn.

Is in die jaren in de aangifte het standpunt ingenomen dat Bij twijfels over de pleitbaarheid van zijn standpunt staat de belastingplichtige dus voor een duivels dilemma: gaat hij in zijn aangifte uit van de afwezigheid of de onbelastbaarheid van een bepaalde bate, dan zou beboeting of bestraffing kun-nen volgen.

Gaat hij in zijn aangifte uit van de aanwezigheid een bepaalde belaste bate, dan draagt hij vervolgens de bewijslast voor zijn andersluidende standpunt in bezwaar of beroep. Ook belastingplichtigen die in een bezwaar- of beroepsprocedure over de voorgaande jaren zijn verwikkeld, zijn wettelijk verplicht om de vereiste aangifte te doen verMeeNde fraUdegevaLLeN Er zijn belastingplichtigen die ervan worden beticht opzet-telijk onjuiste belastingaangiften te hebben ingediend.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als de inspecteur meent dat een belastingplichtige inkomsten of vermogen heeft verzwegen. Wanneer de belastingplichtige de inspecteur er niet van weet te overtuigen dat daar niets van waar is, zal hij worden geconfronteerd met hoge ambtshalve geschatte navor-derings aanslagen en dito vergrijpboetes.Nederlands in gangNederlands in actieNederlands op niveau en Nederlands naar perfectie zijn vier delen van een totaalme- thode Nederlands voor anderstaligen.

Deze delen sluiten op el- kaar aan, maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De methode is ontwikkeld voor buitenlanders die in Nederland wonen en cursisten Nederlands in het buitenland. Het materiaal, de werkvormen, de opdrachten en de werkwijze zijn gericht op zelfstandig werkende, hoger opgeleide volwassenen. In deze methode staat de toepassing van het Nederlands cen- traal.

De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod, steeds met het accent op interactie. Er wordt expliciet aandacht besteed aan woordenschatverwerving en de grammatica wordt op een gebruiksvriendelijke manier gepresen- teerd. In Nederlands in gang werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Verdeeld over achttien hoofdstuk- ken komen alledaagse situaties aan bod. Bij alle onderdelen ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijk- se leven.

Op de website zijn onder andere luisteroefeningen, liedjes, beeldmate- riaal en woordenlijsten beschikbaar. In Nederlands in actie wordt gewerkt van niveau A2 naar B1. De auteurs bieden de leerstof zeer gevari- eerd aan. Er is gekozen voor herkenbare teksten en beeldfrag- menten uit het dagelijks leven, met aansprekende opdrachten en actieve werkvormen.

ele_thema

Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen waarmee de cursist kan reflecteren op zijn vaardigheden. Nederlands op niveau brengt de cursisten van niveau B1 naar niveau B2. Deze tweede, herziene druk is geheel vernieuwd. In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Daarnaast is er aandacht voor uit- breiding van het vocabulaire en grammaticale correctheid. De nadruk ligt telkens op actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties.Oud Nieuws Opening tentoonstelling "Oudenbosch van weleer in beeld" Uitnodiging tentoonstelling "Oudenbosch van weleer in beeld" Mijmeringen over mijn vooroorlogse tijd - Willy Mol.

Monsterse Courant week 19

Corrie Rijnvos - Oomen overleden Rini Meijers - de Bruijn overleden Uitnodiging voor 29 oktober Uitnodiging opening tentoonstelling op 8 oktober Open Monumentendag Convocatie Toon Dekkers door Brabants Heem onderscheiden Nieuwe rubrieken Uitnodiging jaarvergadering Uitnodiging excursie De Watersnood van 1 februari Lucia Bedaf - van den Bosch overleden Zij werd op 13 april te Oudenbosch geboren en is op 15 december overleden.

We danken u voor uw belangstelling. Uitnodiging lezing over de spoorwegen op Geachte medeleden, Waarschijnlijk heeft u reeds gedacht: Waar blijft de uitnodiging voor de tweede thema-avond van dit seizoen, want die vindt toch altijd in december plaats.

U heeft gelijk, maar deze keer verschuiven we het naar januari, en wel om de volgende reden. Ook het stationsgebouw in de Stationsstraat hier in Oudenbosch is in dat jaar gebouwd. In februari is het buiten gebruik gesteld na actieve dienstjaren. Dit jubileum is voor het bestuur aanleiding om als heemkundige kring aandacht te besteden aan de spoorwegen.

Wij nodigen u dan ook uit voor onze thema-avond op. Woensdag 14 januari om Op die avond zal de heer M. Broos uit Roosendaal ons laten zien en horen hoe de spoorwegen zich in onze regio ontwikkelden. Na de pauze wilden we eigenlijk een video draaien die betrekking heeft op het onderwerp van de lezing. Er is echter geen film over de spoorwegen, zoals die in het verleden functioneerden en door het land reden.

Daarom is voor iets anders gekozen.Auch in Gladbeck hat das Unternehmen zahlreiche Kunden. Und das soll Aktuell startet der Sommer auch in Gladbeck einen neuen Anlauf. Lob gab es schon im Vorfeld von den Krayern, die auch in den vergangenen Jahren hier am Start waren.

ele_thema

Um kurz nach 20 Uhr ging am Karfreitag. Die Anruferin meldete einen unkontrollierten Gasaustritt aus einer alten Gasleitung. Er gab an, Bei den Kindern und Jugendlichen wird das Kukumo sehr gut angenommen. Die wachsende Nachfrage an den mobilen Programmen der Ein kurzzeitiger Stromausfall ereignete sich in den Nachmittagsstunden des September Freitag in Gladbeck. Betroffen waren ab Knapp 30 Minuten Mit Markus Wischolek traute sich ein weiterer Krayer an den Triathlon heran.

Das kam den Krayern, bei denen traditionell das Team im Vordergrund steht sehr entgegen. Das nutzen schwarze Schafe aus. Vom In Gelsenkirchen sind pro Jahr 4. Wie seit vielen Jahren gewohnt — es ist bereits der Mit dem kompletten Abfuhrplan der grauen, blauen, braunen und gelben Tonnen kann sich jeder Doch beim Thema Alltagstauglichkeit kommen bei vielen Autofahrern noch Zweifel auf.De herden- king in Monster begon om Daar werd onder meer door een lid van de scouting een gedicht voorgedragen en hield wethouder Bram Meier namens de gemeente West- land een herdenkingsspeech.

Vervolgens gingen de aan- wezigen in een Stille Tocht, voorafgegaan door een om- oersde trom, naar het mo- nument op de hoek van de Larixlaan en de Bemmellaan. Hier werden, na het klinken van de taptoe en de twee mi- nuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, kransen gelegd. Ook de Ichtussschool legde bloemen bij het monument.

Vervolgens speelde Concor- dia enkele hymnes en ging het gezelschap terug naar de kerk in de Kampschoerstraat waar nog werd nagepraat en er een einde kwam aan deze respect- volle herdenking, waarin het thema Vrijheid spreek je af centraal stond.

Dodenherdenking Monster weer respectvol Bijzonder was de inzen- ding van Anke, 8 jaar, zij ontwierp een echte water- woning, waar je van kamer naar kamer kunt zwemmen. Waarschijnlijk genspireerd op het in de media actu- ele thema woningen on- der water.

Ook ontvingen de kinderen gezamenlijk, namens Borgdorff Make- laars, een shelterbox. Deze shelterbox staat ergens ter wereld klaar om direct een gezin ergens ter wereld te helpen, wanneer er een acute ramp plaats vindt.

In de Shelterbox bevindt zich een nood-tent met alle za- ken die direct nodig zijn. De kinderen ontvangen contact gegevens, zodat ze kunnen volgen waar de tent naar toe gezonden wordt. Zie voor meer informatie www. Ook werd getoost op het feit dat Borgdorff Ma- kelaars weer gevestigd op de oude vertrouwde stek: Kerkplein 12 in Monster. Borgdorff Makelaars weer terug op de oude vertrouwde stek Afgelopen donderdag 25 april was het moment dan ein- delijk daar!

De ofcile prijsuitreiking aan de winnaars en winnaressen van de ontwerp-droomhuis competitie. In eerste instantie waren er drie prijswinnaars, maar omdat er zoveel kwalitatief goede ontwerpen ontwor- pen waren, ontvingen maar liefst negen kinderen een prijs. Aanstaande zaterdag 11 mei is het zo ver de supergezellige extra Moederdag.

Bingo in het Dorpshuis het Vrondel aanvang Tijdens de Bingo krijg u ook diversen hapjes aan geboden, ook is er een gratis verloting. Aanmelden voor deze bingo bij de fam. Dijkhuizen Moederdag bingo in het Vrondel Strandopening in de Hoek Donderdag 9 mei is het He- melvaartsdag en dat betekent traditioneel dat het strandsei- zoen in Hoek van Holland geopend wordt.

Aan de Ri- vierkant, Zeekant en Badweg zal vanaf Vanaf Ver- der zijn er deze dag diverse kinderactiviteiten, straatthe- ater en livemuziek. Het feest rond de braderie duurt tot Heerlijk ruim 3-kamer appartement met 2 balkons.The decision to purge offensive reviews or edit and approve them is entirely up to you. The Customer Reviews feature can add a sense of community to your store, as well as a new dimension of organic marketing and quality assurance for your products and services.

Group 65Go to Volusion All Collections Get Feedback Customer Reviews of Your Products Let customers write reviews of your products so you can keep sales going strong. We run on Intercom. Scalable shipment tracking solution for eCommerce businesses. It is easy to integrate and provides.

literaturdienst frankreich

We found Aftership to be the only scalable solution out there that could support our rapid expansion for Groupon Goods i.

With AfterShip, we empower our sellers to offer a transparent and trackable shipping experience for buyers around the gl. AfterShip helps us be pro-active and not wait for customers messaging us, it's a must-have for any eCommerce business, n.

AfterShip allows us to manage shipping process more closely, and help weed out bad tracking numbers before they reach th. Lamido works with various carriers in four different countries. AfterShip allows us to finally track all shipments with. AfterShip helps us to provide one click tracking feature to our sellers and buyers. AfterShip integrates with all the ma. AfterShip allows Tictail's independent retailers from over 140 countries boost customer loyalty through a fantastic ship.

Being able to provide accurate shipment tracking to our customers has been a big help in achieving greater satisfaction. AfterShip is addressing a major pain point for ecommerce sites and is providing a service that can enhance customer serv.

We use AfterShip to obtain unified tracking information from different carriers and countries to present in our marketpl. This is an app no store should be without. Our store will always have this app installed and use to our best ability. Me Shop a unique internet shop featuring social jus.

An app that is essential for anyone with an online store. Easy to set up and instruction are clear. Simplify the return and exchange process, more time to. Got recomended to me from a friend. Great app to organize all shipping info.

So happy to find AfterShip. It is already saving me customer shipping questions, and what a relief. The set up, tech sup.

ele_thema

By Tor

thoughts on “Ele_thema”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *